Why Pattaya

WHY INVEST IN PATTAYA

Future infrastructure to be completed in 3-7 years.

 • Dual track train from China – East Thailand
 • (Project under Collaboration between Thai – Chinese Government)
 • Dual track train from Burma – East Thailand
 • (Project under Collaboration between Thai – Japanese Government)
 • Dual track train from Central – East Thailand 68 km
 • Monorail train within Pattaya City 6 km
 • High speed train from Bangkok to Pattaya, 221 km.
 • Motor way extended to Rayong from current Motor way (Bangkok – Pattaya) 89 km
 • Expansion of U Tapao International Airport to support 3m passengers from current 0.8m passengers now. To be completed in Q2 2016. Only 20 minutes from Pattaya. More international direct flights from abroad.
 • Extension of Airport Link from Suvannabhumi airport – Rayong
 • Expansion of Laem Chabang Deep Sea Port Phase 3
 • High speed ferry project from Bangkok – Pattaya – Huahin

WHY INVEST IN PATTAYA

เหตุผลที่พัทยาเป็นทำเลศักยภาพในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

ระบบโครงสร้างการคมนาคมในพัทยาที่จะสร้างเสร็จใน 3-7 ปีข้างหน้า

 • รถไฟความเร็วสูงจีน – ตะวันออกของไทย (โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย-จีน)
 • รถไฟความเร็วสูงพม่า-ไทย (โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย-ญี่ปุ่น)
 • รถไฟรางคู่จากภาคกลาง-ตะวันออก ระยะทาง 68 กม.
 • รถไฟรางเดี่ยวภายในพัทยาระยะทาง 6 กม.
 • รถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-พัทยา ระยะทาง 221 กม.
 • ส่วนขยายมอเตอร์เวย์ไปยังระยองจากจุดสิ้นสุดเดิม (กรุงเทพฯ-พัทยา) ระยะทาง 89 กม.
 • การขยายเส้นทางของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ที่จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ถึง 3 ล้านคน (จากเดิม 8 แสนคน) โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ-พัทยา เพียง 20 นาที และยังมีไฟล์บินตรงจากต่างประเทศมาลง ณ สนามบินแห่งนี้อีกด้วย.
 • การขยายเส้นทางของแอร์พอร์ตลิ้งจากสนามบินสุวรรณภูมิ-ระยอง
 • การขยายของท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง เฟซ 3
 • โครงการเรือไฮสปีดเฟอร์รี่ เส้นทางกรุงเทพฯ-พัทยา-หัวหิน

โครงการลงทุนระเบียนเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC

eec